Barion Pixel

Hűségkártya szabályzat

HŰSÉGKÁRTYA PROGRAM

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

  

1. Bevezetés

 A jelen adatvédelmi tájékoztató arról nyújt tájékoztatást, hogy hűségprogramjában (a továbbiakban: a "Program") hogyan zajlik a személyes adatok kezelése.

 

2. Adatvédelmi felelősség

Az adatkezelő (a továbbiakban: Társaság) felelős a Programmal kapcsolatos adatvédelemért.

 

3. Regisztráció és részvételi adatok

3.1. Az Ön személyes adatai a Programba történő regisztráció során

 A Programba történő regisztráció esetén meg kell adnia a teljes nevét (titulus, vezetéknév és utónév), születési idejét, teljes lakcímét (utcanév, házszám, lépcsőház, lakás, irányítószám, város, ország), e-mail-címét, valamint önkéntesen megadhatja mobiltelefonszámát is, a hírlevélhez tartozó külön hozzájárulási nyilatkozatban (az összes fenti adat a továbbiakban: "tagsági adatok"). Ezeket a tagsági adatokat az Ön kártyaszáma alatt fogjuk tárolni a kártyaszámláján. A tagsági adatokat a regisztráció és a Program végrehajtása céljából kérjük el és kezeljük. Kártyaszámlájához a tagsági adatokkal és a kártyaszámával tud a regisztrációt követően hozzáférni. Azt biztosítandó, hogy az adatai naprakészek legyenek, valamint, hogy azok kezelése a jogi követelményeknek megfelelően történjen, előfordulhat, hogy különböző külső szolgáltatókat (adatfeldolgozókat) veszünk igénybe, hogy azok (többek között) ellenőrizzék és frissítsék az Ön címét, különösen költözés esetén. Annak érdekében, hogy a tagság előnyei az Ön számára az összes PatikaPlus gyógyszertárban elérhetőek legyenek, és hűségkártyáját minden PatikaPlus gyógyszertárban használni tudja, a tagsági adatait és az azokban végrehajtott bármely módosítást a kártyaszámával együtt átadjuk a PatikaPlus gyógyszertárak hálózatához tartozó többi gyógyszertárat működtető gazdasági társaságnak (a továbbiakban: partner). A PatikaPlus Gyógyszertárak listája megtalálható a www.patikaplus.hu weboldalon. Amennyiben a kártyaszámlájához további kártyaszámok is hozzárendelésre kerülnek, ezeket a kártyaszámokat is átadjuk egymásnak. A tagsági adatait csak abban az esetben és olyan mértékben adjuk át a Programon kívüli harmadik feleknek, ha és amennyiben Ön ehhez az átadáshoz előzetesen hozzájárult. Amennyiben a Programban valamilyen visszaélés konkrét gyanúja merül fel, előfordulhat, hogy a tagsági adatokat átadjuk a körülmények pontosítása céljából a másik érintett partnernek, de eközben az Ön érdekeit a lehető legmesszebbmenőkig védjük.

 3.2. Az Ön személyes adatai a velünk történő kommunikáció során

 Amennyiben Ön a partner társasággal azoknak az ügyfélszolgálatán keresztül vagy bármely egyéb módon tartja a kapcsolatot, a partner társaság kezeli a megfelelő adatait kérésének a teljesítéséhez.

 3.3. Az adatkezelés jogi alapja a 3. pont tekintetében

 A regisztráció és a Programban való részvétel folyamán történő adatkezelés jogalapja a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk 1. bekezdésének b. pontja (szerződéskötés és a szerződéskötést megelőző intézkedések).

 

4. Reklámtevékenység és piackutatás

4.1. Hozzájárulás reklámtevékenységhez és piackutatáshoz

 Amennyiben hozzájárult a reklámtevékenységhez és a piackutatáshoz, a társaság postán, az egyes üzletekben történő tartózkodása során, és - ha ahhoz a hírlevél megrendelésére vonatkozó külön nyilatkozatával hozzájárult - e-mailben vagy SMS/MMS útján reklámokat (azaz különleges promóciókról, így például akciókról, kedvezményekről, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról szóló tájékoztatást) küldhet Önnek az Ön egyéni igényeihez szabva. E célra a társaság a következő adatokat használja fel és elemzi az egyéni érdeklődéshez igazított reklámtevékenység céljából:

• Tagsági adatok: teljes név (titulus, vezetéknév és utónév), születési idő, teljes lakcím (utcanév, házszám, lépcsőház, lakás, irányítószám, város, ország), valamint az e-mail címe. Illetve amennyiben megadásra került, akkor a mobiltelefonszáma.

• Kedvezmény adatok: az árukra/szolgáltatásokra vonatkozó adatok, a fizetendő összeg, a pénznem, a kedvezmény összege, a felhasznált kuponok, a helyszín, a pénztár- vagy terminál-azonosító, a tranzakció időpontja és száma, valamint, ha van ilyen, a fiók neve.

• Kapcsolattartási adatok: A partner társaság szolgáltatásainak igénybe vételekor gyűjtött adatok, azaz hogy a partner társasággal mely kommunikációs csatornák használatára került sor és mikor, valamint az ott nyújtott ajánlatok közül melyik került megtekintésre, és szükség szerint melyik igénybevételére került sor. A partner társaság a fenti adatokat ezen kívül a termékkínálat, a helyszín és a szolgáltatás optimalizálására is felhasználhatja.

A Társaság küldhet Önnek reklámokat (azaz különleges pontpromóciókról, különleges promóciókról, így például akciókról, kedvezményekről, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról szóló tájékoztatást) postai úton, reklámozhat Önnek a partner társaság üzletében való vásárlásakor, az ügyfélszolgálatra történő telefonhívása alkalmával, vagy a weboldal használata során, az Ön egyéni igényeihez igazítva azokat. E célra a társaság felhasználja az Ön tagsági adatait, kedvezmény adatait és kapcsolattartási adatait, és azokat az előzőekben említett, igényalapú reklámozás céljából elemzi. A Társasága fenti adatokat a termékkínálat, a helyszínek és a szolgáltatások optimalizálására is használhatja.

4.2. Piackutatás

A partner társaság ezen kívül a tagsági adatokat, a kedvezmény adatokat és a megfelelő kapcsolattartási adatokat piackutatási célokra is használhatja annak érdekében, hogy postán vagy e-mailben, felmérje elégedettségét a partner társasággal, vagy az azoktól származó ajánlatokkal, árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.

4.3. A hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben hozzájárult adatainak hirdetési és piackutatási célokra történő kezeléséhez, ezt a hozzájárulását bármikor teljes egészében visszavonhatja online, ill. a társasághoz vagy a partner társasághoz címzett írásbeli kérelem formájában. A hozzájárulás részben nem vonható vissza. Az alapul fekvő hozzájárulás visszavonásával az adott szolgáltatások már nem nyújthatók, és az e tekintetben kötött mindennemű megállapodás a visszavonás által megszüntetettnek tekintendő. A társaság vagy a partner társaság értesíti egymást a hozzájárulás visszavonásáról. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben hozzájárulását nem adta meg, vagy azt visszavonja, az adatai kezelésére a fent leírt bekezdésekben foglaltak szerint nem kerül sor. Természetesen Ön ettől függetlenül továbbra is részt vehet a Programban. Ebben az esetben viszont csak azokat az információkat fogja megkapni, amelyek a Program használatához szükségesek (pl. a ponteredményeiről szóló értesítések).

4.4. A hirdetések tervezése és ellenőrzése

Annak biztosítása érdekében, hogy a partner társaság tervezni tudja a reklámtevékenységét, a társaság köteles a partner társaságot tájékoztatni arról, hogy Ön hozzájárult-e, és ha igen, mely tevékenységek tekintetében ahhoz, hogy a 4. pontban foglaltak szerint reklámanyagokat küldjenek, és amennyiben igen, milyen terjedelemben szeretne Ön postai úton küldött reklámanyagokat kapni. Amennyiben a társaság az Ön részére a partner társaság reklámanyagait küldi meg, a társaság elküldi a partner társaságnak a kártyaszámát és a reklámkampány anyagát. Ez a partner társaság számára lehetővé teszi a reklámtevékenység nyomon követését, adott esetben annak sikerességének mérlegelését, csakúgy, mint új reklámtevékenységek tervezését. Még ha a társaság nem is küldi meg az Ön részére valamely konkrét reklámot, de az érdeklődése hasonló azokéhoz, akik ezt a reklámanyagot kapják, a társaság még ekkor is elküldheti a kártyaszámát és a reklámkampány anyagát a partner társaságnak. A címzettek és a reklámanyagokban nem részesülők vásárlási magatartását a megfelelő kártyaszámmal összehasonlítva, a partner társaság nyomon tudja követni saját reklámtevékenységének a sikerességét. Adatainak e célokra történő kezelése ellen bármikor tiltakozhat.

4.5. Az adatkezelés jogi alapja a fenti 4. pont szerint

A fenti 4.1. és 4.2. pontban ismertetett adatkezelés jogalapja a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (megállapodás – lásd a fenti 4.3. pontot a hozzájárulás visszavonásának jogáról), a fenti 4.4. pontban ismertetett adatkezelés szempontjából pedig a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (a jogos érdek, azaz a társaság és a partner társaság a címzettek egyéni érdeklődéséhez igazított reklámanyagok sikeres eljuttatásához fűződő érdeke – lásd a fenti 4.4. pontot a tiltakozáshoz való jogról). Szeretnénk arra is felhívni a figyelmét, hogy ennek az adatkezelésnek része a profilalkotás is, viszont automatizált döntéshozatal nem történik.

 

5. Megőrzési idő

Amennyiben adataira a fenti 3. vagy 4. pontban írt célokból – valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez – már nincsen szükségünk, azokat csak a számviteli vagy adójogszabályokban meghatározott, megfelelő időtartamig tároljuk, és azokat egyéb célokból a továbbiakban nem kezeljük.

 

6. Adatfeldolgozók által végzett adatkezelés 

A személyes adatok kezelésével különböző szolgáltatókat (adatfeldolgozók) bízunk meg a Program működésének támogatása céljából; ilyen feladat például a papíralapú űrlapok összegyűjtése, a tagsági és kedvezmény adatok tárolása, postai tájékoztatók kiküldése, valamint azok eljuttatása egyéb, Ön által kért szolgáltatások útján, valamint az Ön kommunikációjának feldolgozása (szerződésfeldolgozók, adatközpontok, levélküldő cégek, e-mail-küldők és ügyfélszolgálati központok segítségével). Ezen szolgáltatók kiválasztása és felügyelete a legnagyobb gondossággal történik.

 

7. Az érintett jogok

Kérésre tájékoztatjuk arról, hogy kezelünk-e adatokat Önről, és ha igen, melyeket. A jogszabályban írt feltételekkel Önnek joga van az adatok javításához, korlátozásához vagy törléséhez. Ahhoz is joga van, hogy bármely, Ön által korábban tett hozzájárulási nyilatkozatot visszavonjon (vö. 4.3. pont), és a fent leírtakkal összhangban, az adatkezeléssel kapcsolatban tiltakozását kifejezze (vö. 4.4. pont). E célból kérjük, keresse fel valamely ügyfélszolgálatunkat. Arra is jogosult továbbá, hogy a nekünk átadott adatokat rendezett, naprakész és gépen olvasható formában tőlünk megkérje; ezeknek az adatoknak a továbbítását kérheti saját maga vagy más személy részére is. Mi kötelesek vagyunk a kérését a jogszabályban meghatározott határidőn belül feldolgozni. Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400 Fax: 06-1/391-1410 Honlap: http://www.naih.hu E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

HÍRLEVÉL

1. Regisztráció / Tartalom

Ha feliratkozik a társaság e-mail hírlevelére, rendszeresen tájékoztatni fogjuk Önt a becsült megtakarításokról (különleges promóciók, így például akciók, kedvezmények, termék- és szolgáltatási információk). Amennyiben ezen kívül Ön hozzájárul ahhoz is, hogy az adatait reklámtevékenység és piackutatás érdekében használjuk, az elküldött üzeneteket az Ön érdeklődéséhez igazítjuk (lásd az Adatvédelmi tájékoztató 4. pontját). Amennyiben ezt a hozzájárulást Ön nem adta meg vagy visszavonta, csak általános jellegű üzeneteket fogunk küldeni Önnek az egyéni érdeklődésére való tekintet nélkül. A megfelelő szolgáltatást az Ön által megadott e-mail címre küldjük el. Az elérhetőségi adataiban bekövetkező változást az ügyfélszolgálaton, vagy online, a társaság weboldalán lehet jelezni. A társaság fenntartja a jogot a fent ismertetett szolgáltatás korlátozására vagy megszüntetésére.

2. Lemondás

A hírlevélre való feliratkozást bármikor visszavonhatja a hírlevelekben, a leiratkozás linkre kattintva.

3. Biztonság és felelősség

Az Ön feladata annak biztosítása, hogy a szolgáltatáshoz hozzáférjen, valamint arról is gondoskodnia kell, hogy üzeneteihez illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. A társaság a megküldött információk és ajánlatok teljeskörűségéért, helyességéért, és aktualitásáért nem vállal felelősséget. A társaság nem felelős azoknak a külső weboldalaknak a tartalmáért, amelyekre a társaság hírlevél vagy annak tartalma (pl. hiperhivatkozások révén) hivatkozik.

 

Székesfehérvár, 2022. március 30.


Kövessen minket itt is:       

Értesüljön elsőként újdonságainkról és havi kedvezményeinkről!